Pinyin
 

Home Up Wang Bi Pinyin Strauss Wilhelm Backofen Debon Legge Wing

 

Lao V    Zi 

Dao \    De /    Jing -
  


 1  
(yi -    zhang -   )
dao \    ke V    dao \,    fei -    chang /    dao \  
ming /    ke V    ming /,    fei -    chang /    ming /   .
wu /    ming /    tian -    di \    zhi -    shi V  
you V    ming /    wan \    wu \    zhi -    mu V   .
gu \    chang /    wu /,    yu \    yi V    guan -    qi /    miao \  
chang /    you V,    yu \    yi V    guan -    qi /    jiao V   .
ci V    liang V    zhe V    tong /,    chu -    er /    yi \    ming /,  
tong /    wei \    zhi -    xuan /   .
xuan /    zhi -    you \    xuan /,  
zhong \    miao \    zhi -    men /   .


 2  
(er \    zhang -   ) tian -    xia \    jie -    zhi -    mei V  
zhi -    wei /    mei V,    si -    e \    yi V    jie -    zhi -  
shan \    zhi -    wei /    shan \,    si -    bu \    shan \  
yi V   . gu \    you V    wu /    xiang -    sheng -,    nan /    yi \  
xiang -    cheng /,    chang /    duan V    xiang -    xing /,  
gao -    xia \    xiang -    qing -,    yin -    sheng -    xiang -  
he /,    qian /    hou \    xiang -    sui /   . shi \    yi V  
sheng \    ren /    chu \    wu /    wei /    zhi -    shi \,    xing /  
bu \    yan /    zhi -    jiao \   . wan \    wu \    zuo \    yan -  
er /    bu \    ci /   . sheng -    er /    bu \    you V,    wei /    er /  
bu \    shi \,    gong -    cheng /    er /    fu /    ju -   . fu -  
wei /    fu /    ju -,    shi \    yi V    bu \    qu \   .


 3  
(san -    zhang -   ) bu \    shang \    xian /,    shi V    min /  
bu \    zheng -   . bu \    gui \    nan /    de /    zhi -    huo \,  
shi V    min /    bu \    wei /    dao \   . bu \    jian \    ke V  
yu \,    shi V    min /    xin -    bu \    luan \   .  shi \    yi V  
sheng \    ren /    zhi -    zhi \,    xu -    qi /    xin -,    shi /  
qi /    fu V,    ruo \    qi /    zhi \,    qiang /    qi /  
gu V   . chang /    shi V    min /    wu /    zhi -,    wu /    yu \,  
shi V    fu -    zhi \    zhe V    bu \    gan V    wei /    ye V   . wei /  
wu /    wei /,    ze /    wu /    bu \    zhi \   .


4  
(si \    zhang -   ) dao \    cong -    er /    yong \    zhi -,  
huo \    bu \    ying /   . yuan -    xi /    si \    wan \    wu \  
zhi -    zong -   . cuo \    qi /    rui \,    jie V    qi /    fen -,  
he /    qi /    guang -,    tong /    qi /    chen /,    zhan \    xi /  
si \    huo \    cun /   . wu V    bu \    zhi -    shui /    zhi -  
zi   ,    xiang \    di \    zhi -    xian -   .


5
(wu V    zhang -   ) tian -    di \    bu \    ren /,    yi V    wan \  
wu \    wei /    chu /    gou V   . sheng \    ren /    bu \    ren /,  
yi V    bai V    xing \    wei /    chu /    gou V   . tian -    di \  
zhi -    jian -,    qi /    you /    tuo /    yue \    hu -   ? xu -  
er /    bu \    qu -,    dong \    er /    yu \    chu -   . duo -    yan /  
shu \    qiong /,    bu \    ru /    shou V    zhong -   .


6
(liu \    zhang -   ) gu V    shen /    bu \    si V,    shi \    wei \  
xuan /    pin \   . xuan /    pin \    zhi -    men /,    shi \    wei \  
tian -    di \    gen -   . mian /    mian /    ruo \    cun /,  
yong \    zhi -    bu \    qin /   .


7
(qi -    zhang -   ) tian -    chang /    di \    jiu V   . tian -  
di \    suo V    yi V    neng /    chang /    qie V    jiu V    zhe V,  
yi V    qi /    bu \    zi \    sheng -,    gu \    neng /    chang /  
sheng -   .  shi \    yi V    sheng \    ren /    hou \    qi /  
shen -    er /    shen -    xian -,    wai \    qi /    shen -    er /   
shen -    cun /   . fei -    yi V    qi /    wu /    si -    xie /   ! gu \  
neng /    cheng /    qi /    si -   .


8
(ba -    zhang -   ) shang \    shan \    ruo \    shui V   .
shui V    shan \    li \    wan \    wu \    er /    bu \    zheng -,  
chu \    zhong \    ren /    zhi -    suo V    e \,    gu \    ji -    yu /  
dao \   . ju -    shan \    di \,    xin -    shan \    yuan -    yu V  
shan \    ren /,    yan /    shan \    xin \,    zheng \    shan \  
zhi \,    shi \    shan \    neng /,    dong \    shan \  
shi /   . fu -    wei /    bu \    zheng -,    gu \    wu /    you /   .


9
(jiu V    zhang -   ) chi /    er /    ying /    zhi -,    bu \    ru /  
qi /    ji V    chuai V    er /    zhuo -    zhi -,    bu \    ke V  
chang /    bao V    jin -    yu \    man V    tang /,    mo \    zhi -  
neng /    shou V    fu \    gui \    er /    jiao -,    zi \    yi /  
qi /    jiu \   . gong -    sui \    shen -    tui \,    tian -    zhi -  
dao \   .


 10
(shi /    zhang -   ) zai V    ying -    po \    bao \    yi -,  
neng /    wu /    li /    hu -   ? zhuan -    qi \    zhi \    rou /,  
neng /    ying -    er    hu -   ? di -    chu /    xuan /    lan V,  
neng /    wu /    ci -    hu -   ? ai \    min /    zhi \    guo /,  
neng /    wu /    wei /    hu -   ? tian -    men /    kai -    he /,  
neng /    wei /    ci /    hu -   ? ming /    bai /    si \    da /,  
neng /    wu /    zhi -    hu -   . sheng -    zhi -    chu \    zhi -,  
sheng -    er /    bu \    you V,    wei /    er /    bu \    shi \,  
chang /    er /    bu \    zai V,    shi \    wei \    xuan /    de /   .


 11  
(shi /    yi -    zhang -   ) san -    shi /    fu /    gong \    yi -  
gu V,    dang -    qi /    wu /,    you V    che -    zhi -  
yong \   . yan /    zhi /    yi V    wei /    qi \,    dang -    qi /  
wu /,    you V    qi \    zhi -    yong \   . zao /    hu \    you V    yi V  
wei /    shi V,    dang -    qi /    wu /,    you V    shi V    zhi -  
yong \   . gu \    you V    zhi -    yi V    wei /    li \,    wu /  
zhi -    yi V    wei /    yong \   .


 12  
(shi /    er \    zhang -   ) wu V    se \    ling \    ren /    mu \  
mang /,    wu V    yin -    ling \    ren /    er V    long /,    wu V   
wei \    ling \    ren /    kou V    shuang V,    shi /    cheng V    tian /  
lie \    ling \    ren /    xin -    fa -    kuang /,    nan /    de /  
zhi -    huo \    ling \    ren /    xing /    fang /   . shi \    yi V  
sheng \    ren /    wei /    fu V    bu \    wei /    mu \   . gu \    qu \  
bi V    qu V    ci V   .


 13  
(shi /    san -    zhang -   ) chong V    ru V    ruo \    jing -,  
gui \    da \    huan \    ruo \    shen -   . he /    wei \    chong V  
ru V    ruo \    jing -   ?  chong V    wei /    xia \   . de /  
zhi -    ruo \    jing -,    shi -    zhi -    ruo \    jing -,  
shi \    wei \    chong V    ru V    ruo \    jing -   . he /    wei \  
gui \    da \    huan \    ruo \    shen -   ? wu V    suo V    yi V  
you V    da \    huan \    zhe V,    wei /    wu V    you V    shen -,  
ji /    wu V    wu /    shen -,    wu V    you V    he /    huan \   ? gu \  
gui \    yi V    shen -    wei /    tian -    xia \,    ruo \    ke V  
ji \    tian -    xia \    ai \    yi V    shen -    wei /    tian -  
xia \,    ruo \    ke V    tuo -    tian -    xia \   .


 14  
( shi /    si \    zhang -   ) shi \    zhi -    bu \    jian \,  
ming /    yue -    yi /    ting -    zhi -    bu \    wen /,    ming /  
yue -    xi -    bo -    zhi -    bu \    de /,    ming /    yue -  
wei -   . ci V    san -    zhe V    bu \    ke V    zhi \    jie /,    gu \  
hun \    er /    wei /    yi -   . qi /    shang \    bu \    jiao V,    qi /  
xia \    bu \    mei \,    sheng /    sheng /    bu \    ke V  
ming /,    fu \    gui -    yu /    wu /    wu \   . shi \    wei \    wu /  
zhuang \    zhi -    zhuang \,    wu /    wu \    zhi -    xiang \,  
shi \    wei \    hu -    huang V   . ying /    zhi -    bu \    jian \  
qi /    shou V,    sui /    zhi -    bu \    jian \    qi /  
hou \   . zhi /    gu V    zhi -    dao \    yi V    yu \    jin -    zhi -  
you V   . neng /    zhi -    gu V    shi V,    shi \    wei \    dao \  
ji \   .


 15
(shi /    wu V    zhang -   ) gu V    zhi -    shan \    wei /    shi \  
zhe V,    wei -    miao \    xuan /    tong -,    shen -    bu \  
ke V    shi /   .  fu -    wei /    bu \    ke V    shi /,    gu \  
qiang /    wei /    zhi -    rong /   . yu \    yan -    ruo \    dong -  
she \    chuan -    you /    xi -    ruo \    wei \    si \    lin /  
yan V    xi -    qi /    ruo \    rong /    huan \    xi -    ruo \    bin -  
zhi -    jiang -    shi \    dun -    xi -    qi /    ruo \    pu V  
kuang \    xi -    qi /    ruo \    gu V    hun \    xi -    qi /    ruo \  
zhuo /    *** *** qi /    ruo \    hai V    *** *** ruo \  
wu /    zhi V   . shu /    neng /    zhuo /    yi V    jing \    zhi -  
xu /    qing -   ? shu /    neng /    an -    yi V    dong \    zhi -  
xu /    sheng -   ? bao V    ci V    dao \    zhe V    bu \    yu \  
ying /   . fu -    wei /    bu \    ying /,    gu \    neng /    bi \  
er /    xin -    cheng /   .


 16
(shi /    liu \    zhang -   ) zhi \    xu -    ji /,    shou V  
jing \    du V   . wan \    wu \    bing \    zuo \,    wu V    yi V  
guan -    fu \   . fu -    wu \    yun /    yun /,    ge \    fu \    gui -  
qi /    gen -   . gui -    gen -    yue -    jing \,    shi \    wei \  
fu \    ming \    fu \    ming \    yue -    chang /,    zhi -  
chang /    yue -    ming /   . bu \    zhi -    chang /,    wang \  
zuo \    ji /   . zhi -    chang /    rong /,    rong /    nai V  
gong -,    gong -    nai V    quan /,    quan /    nai V    tian -,  
tian -    nai V    dao \,    dao \    nai V    jiu V,    mei /  
shen -    bu \    dai \   .


 17
( shi /    qi -    zhang -   ) tai \    shang \,    xia \    zhi -  
you V    zhi -    qi /    ci \,    qin -    er /    yu \    zhi -    qi /  
ci \,    wei \    zhi -    qi /    ci \,    *** zhi -   . xin \  
bu \    zu /,    yan -    you V    bu \    xin \    yan -   . you -    ***
qi /    gui \    yan /,    gong -    cheng /    shi \    sui \,  
bai V    xing \    jie -    wei \   : wo V    zi \    ran /   .


 18
(shi /    ba -    zhang -   ) da \    dao \    fei \,    you V    ren /  
yi \    hui \    zhi \    chu -,    you V    da \    wei V    liu \  
qin -    bu \    he /,    you V    xiao \    ci /    guo /    jia -  
hun -    luan \,    you V    zhong -    chen /   .


 19
(shi /    jiu V    zhang -   ) jue /    sheng \    qi \    zhi \,  
min /    li \    bai V    bei \    jue /    ren /    qi \    yi \,  
min /    fu \    xiao \    ci /    jue /    qiao V    qi \    li \,  
dao \    zei /    wu /    you V    ci V    san -    zhe V,    yi V  
wei /    wen /,    bu \    zu /   . gu \    ling \    you V    suo V  
shu V,    jian \    su \    bao \    ***,    shao V    si -    gua V  
yu \,    jue /    xue /    wu /    you -   .


20
(er \    shi /    zhang -   ) wei /    zhi -    yu V    a -,    xiang -  
qu \    ji -    he /   ? shan \    zhi -    yu V    e \,    xiang -    qu \  
ruo \    he /   ? ren /    zhi -    suo V    wei \,    bu \    ke V    bu \  
wei \   . huang -    *** qi /    wei \    yang -    zai -   !
zhong \    ren /    *** *** ru /    xiang V    tai \    lao /,  
ru /    chun -    deng -    tai /   . wo V    du /    bo /    *** qi /  
wei \    zhao \    ru /    *** er    zhi -    wei \    hai /  
*** *** *** ruo \    wu /    suo V    gui -   . zhong \  
ren /    jie -    you V    yu /,    er /    wo V    du /    ruo \  
yi /   . wo V    yu /    ren /    zhi -    xin -    ye V    zai -   ! ***
*** ***. su /    ren /    zhao -    zhao -,    wo V    du /  
hun -    hun -    su /    ren /    cha /    cha /,    wo V    du /  
men \    men \   . *** *** qi /    ruo \    hai V    *** ***
ruo \    wu /    zhi V   . zhong \    ren /    jie -    you V    yi V,  
er /    wo V    du /    wan /    qie V    bi V   . wo V    du /    yi \    yu /  
ren /,    er /    gui \    shi /    mu V   .


21  
(er \    shi /    yi -    zhang -   ) kong V    de /    zhi -  
rong /,    wei /    dao \    shi \    cong /   . dao \    zhi -  
wei /    wu \,    wei /    huang V    wei /    hu -   . hu -    ***
huang V    *** qi /    zhong -    you V    xiang \    huang V  
*** hu -    *** qi /    zhong -    you V    wu \   . *** ***
*** *** qi /    zhong -    you V    jing -    qi /    jing -  
shen \    zhen -,    qi /    zhong -    you V    xin \   .  zi \  
gu V    ji /    jin -,    qi /    ming /    bu \    qu \,    yi V    yue \  
zhong \    fu V   . wu V    he /    yi V    zhi -    zhong \    fu V  
zhi -    zhuang \    zai -   ! yi V    ci V   .


 22  
(er \    shi /    er \    zhang -   ) qu V    ze /    quan /,    wang V  
ze /    zhi /,    *** ze /    ying /,    bi \    ze /    xin -,  
shao V    ze /    de /,    duo -    ze /    huo \   . shi \    yi V  
sheng \    ren /    bao \    yi -    wei /    tian -    xia \  
shi \   . bu \    zi \    jian \,    gu \    ming /    bu \    zi \  
shi \,    gu \    zhang -    bu \    zi \    fa /,    gu \    you V  
gong -    bu \    zi \    ***,    gu \    chang /   . fu -    wei /  
bu \    zheng -,    gu \    tian -    xia \    mo \    neng /    yu V  
zhi -    zheng -   . gu V    zhi -    suo V    wei \   : qu V    ze /  
quan /    >> zhe V,    qi /    xu -    yan /    zai -   ! cheng /  
quan /    er /    gui -    zhi -   .


 23  
(er \    shi /    san -    zhang -   ) xi -    yan /    zi \  
ran /   . gu \    piao -    feng -    bu \    zhong -    chao /,  
zhou \    yu V    bu \    zhong -    ri \   . shu /    wei /    ci V  
zhe V   ? tian -    di \   . tian -    di \    shang \    bu \  
neng /    jiu V,    er /    kuang \    yu /    ren /    hu -   ?  gu \  
cong /    shi \    yu /    dao \    zhe V,    tong /    yu /  
dao \   . de /    zhe V    tong /    yu /    de /   . shi -    zhe V  
tong /    yu /    shi -   . tong /    yu /    dao \    zhe V,    dao \  
yi \    le \    de /    zhi -    tong /    yu /    de /    zhe V,    de /  
yi \    le \    de /    zhi -    tong /    yu /    shi -    zhe V,  
shi -    yi \    le \    de /    zhi -   . xin \    bu \    zu /,    yan -  
you V    bu \    xin \    yan -   .


 24  
(er \    shi /    si \    zhang -   ) *** zhe V    bu \    li \  
kua \    zhe V    bu \    xing /   . zi \    jian \    zhe V    bu \  
ming /    zi \    shi \    zhe V    bu \    zhang -   . zi \    fa /  
zhe V    wu /    gong -    zi \    *** zhe V    bu \  
chang /   . qi /    zai \    dao \    ye V,    yue -   : yu /    shi /  
zhui \    xing /   . wu \    huo \    e \    zhi -,    gu \    you V  
dao \    zhe V    bu \    chu \   .


25
(er \    shi /    wu V    zhang -   ) you V    wu \    hun \  
cheng /,    xian -    tian -    di \    sheng -   . su \    ***
*** ***,    du /    li \    bu \    gai V,    zhou -    xing /    er /  
bu \    ***,    ke V    yi V    wei /    tian -    di \    mu V   . wu V  
bu \    zhi -    qi /    ming /    qiang /    zi \    zhi -    yue -  
dao \,    qiang /    wei /    zhi -    ming /    yue -    da \   . da \  
yue -    shi \,    shi \    yue -    yuan V,    yuan V    yue -  
fan V   gu \    dao \    da \,    tian -    da \,    di \    da \,  
ren /    yi \    da \   . yu \    zhong -    you V    si \    da \,    er /  
ren /    ju -    qi /    yi -    yan -   . ren /    fa V    di \,    di \  
fa V    tian -,    tian -    fa V    dao \,    dao \    fa V    zi \  
ran /   .


26
(er \    shi /    liu \    zhang -   ) zhong \    wei /    qing -  
gen -,    jing \    wei /    zao \    jun -   .  shi \    yi V    jun -  
zi    zhong -    ri \    xing /    bu \    li /    qing -  
zhong \   . sui -    you V    rong /    guan -,    yan \    chu \  
chao -    ran /   . nai \    he /    wan \    cheng \    zhi -  
zhu V,    er /    yi V    shen -    qing -    tian -    xia \   ?
qing -    ze /    shi -    gen -,    zao \    ze /    shi -    jun -   .


27
(er \    shi /    qi -    zhang -   ) shan \    xing /    wu /    ***
ji \   . shan \    yan /    wu /    xia /    ***. shan \    shu \  
bu \    yong \    chou /    ce \   . shan \    bi \    wu /    guan -   
*** er /    bu \    ke V    kai -   . shan \    jie /    wu /  
sheng /    yue -    er /    bu \    ke V    jie V   . shi \    yi V  
sheng \    ren /    chang /    shan \    jiu \    ren /,    gu \  
wu /    qi \    ren /    chang /    shan \    jiu \    wu \,    gu \  
wu /    qi \    wu \   . shi \    wei \    xi /    ming /   .  gu \  
shan \    ren /    zhe V    bu \    shan \    ren /    zhi -    shi -,  
bu \    shan \    ren /    zhe V    shan \    ren /    zhi -    zi -  
bu \    gui \    qi /    shi -,    bu \    ai \    qi /    zi -,    sui -  
zhi \    da \    mi -,    shi \    wei \    yao \    miao \   .


28
( er \    shi /    ba -    zhang -   ) zhi -    qi /    xiong /,  
shou V    qi /    ci /,    wei /    tian -    xia \    ***. wei /  
tian -    xia \    ***,    chang /    de /    bu \    li /,    fu \  
gui -    yu /    *** er   . zhi -    qi /    bai /,    shou V    qi /  
hei -,    wei /    tian -    xia \    shi \   . wei /    tian -  
xia \    shi \,    chang /    de /    bu \    tai \,    fu \    gui -  
yu /    wu /    ji /   . zhi -    qi /    rong /,    shou V    qi /  
ru V,    wei /    tian -    xia \    gu V   . wei /    tian -    xia \  
gu V,    chang /    de /    nai V    zu /,    fu \    gui -    yu /  
***. *** san \    ze /    wei /    qi \,    sheng \    ren /  
yong \    zhi -    ze /    wei /    guan -    chang /   . gu \    da \  
zhi \    bu \    ge -   .


 29
(er \    shi /    jiu V    zhang -   ) jiang -    yu \    qu V  
tian -    xia \    er /    wei /    zhi -,    wu V    jian \    qi /  
bu \    de /    yi V   . tian -    xia \    shen /    qi \,    bu \    ke V  
wei /    ye V   . wei /    zhe V    bai \    zhi -,    zhi /    zhe V  
shi -    zhi -   . gu \    wu \    huo \    xing /    huo \    sui /,  
huo \    xu -    huo \    chui -,    huo \    qiang /    huo \  
ying /,    huo \    *** huo \    ***. shi \    yi V    sheng \  
ren /    qu \    shen \,    qu \    she -,    qu \    tai \   .


 30
( san -    shi /    zhang -   ) yi V    dao \    zuo V    ren /  
zhu V    zhe V,    bu \    yi V    bing -    qiang /    tian -  
xia \   . qi /    shi \    hao V    hai /   . shi -    zhi -    suo V  
chu \,    jing -    ji /    sheng -    yan -   . da \    jun -    zhi -   
hou \,    bi \    you V    ji /    nian /   . shan \    you V    guo V  
er /    yi V,    bu \    gan V    yi V    qu V    qiang /   . guo V    er /  
wu \    *** guo V    er /    wu \    fa /    guo V    er /    wu \  
jiao -    guo V    er /    bu \    de /    yi V    guo V    er /    wu \  
qiang /   . wu \    zhuang \    ze /    lao V,    shi \    wei \  
bu \    dao \,    bu \    dao \    zao V    yi V   .


 31  
(san -    shi /    yi -    zhang -   ) fu -    jia -    bing -  
zhe V,    bu \    xiang /    zhi -    qi \,    wu \    huo \    e \  
zhi -,    gu \    you V    dao \    zhe V    bu \    chu \   . jun -  
zi    ju -    ze /    gui \    zuo V,    yong \    bing -    ze /  
gui \    you \   . bing -    zhe V    bu \    xiang /    zhi -    qi \,  
fei -    jun -    zi    zhi -    qi \,    bu \    de /    yi V    er /  
yong \    zhi -,    tian /    dan \    wei /    shang \   . sheng \  
er /    bu \    mei V,    er /    mei V    zhi -    zhe V,    shi \    le \  
sha -    ren /   . fu -    le \    sha -    ren /    zhe V,    ze /    bu \  
ke V    de /    zhi \    yu /    tian -    xia \    yi V   . ji /    shi \  
shang \    zuo V,    ji /    shi \    shang \    you \   . pian -  
jiang -    jun -    ju -    zuo V,    shang \    jiang -    jun -  
ju -    you \   . yan /    yi V    sang \    li V    chu \  
zhi -   . sha -    ren /    zhi -    zhong \,    yi V    ai -    bei -  
qi \    zhi -,    zhan \    sheng \    yi V    sang \    li V    chu \  
zhi -   .


 32  
(san -    shi /    er \    zhang -   ) dao \    chang /    wu /  
ming /   . *** sui -    xiao V,    tian -    xia \    mo \  
neng /    chen /    ye V   . hou \    wang /    ruo \    neng /  
shou V    zhi -,    wan \    wu \    jiang -    zi \  
bin -   . tian -    di \    xiang -    he /,    yi V    jiang \  
gan -    lu \,    min /    mo \    zhi -    ling \    er /    zi \  
jun -   . shi V    zhi \    you V    ming /,    ming /    yi \    ji \  
you V,    fu -    yi \    jiang -    zhi -    zhi V,    zhi -    zhi V  
ke V    yi V    bu \    ***. bi \    dao \    zhi -    zai \    tian -  
xia \,    you /    chuan -    gu V    zhi -    yu /    jiang -  
hai V   .


 33  
(san -    shi /    san -    zhang -   ) zhi -    ren /    zhe V  
zhi \,    zi \    zhi -    zhe V    ming /   . sheng \    ren /  
zhe V    you V    li \,    zi \    sheng \    zhe V  
qiang /   . zhi -    zu /    zhe V    fu \   . qiang /    xing /  
zhe V    you V    zhi \   .  bu \    shi -    qi /    suo V    zhe V  
jiu V   . si V    er /    bu \    wang /    zhe V    shou \   .


 34  
(san -    shi /    si \    zhang -   ) da \    dao \    *** ***,  
qi /    ke V    zuo V    you \   .  wan \    wu \    shi \    zhi -    er /  
sheng -    er /    bu \    ci /,    gong -    cheng /    bu \    ming /  
you V   . yi -    yang V    wan \    wu \    er /    bu \    wei /  
zhu V,    chang /    wu /    yu \,    ke V    ming /    yu /  
xiao V   . wan \    wu \    gui -    yan -,    er /    bu \    wei /  
zhu V,    ke V    ming /    wei /    da \   . yi V    qi /    zhong -  
bu \    zi \    wei /    da \,    gu \    neng /    cheng /    qi /  
da \   .


 35
(san -    shi /    wu V    zhang -   ) zhi /    da \    xiang \,  
tian -    xia \    wang V   . wang V    er /    bu \    hai \,    an -  
ping /    tai \   . le \    yu V    er V,    guo \    ke \    zhi V   .
dao \    zhi -    chu -    kou V,    dan \    hu -    qi /    wu /    wei \   .
shi \    zhi -    bu \    zu /    jian \,    ting -    zhi -    bu \    zu /  
wen /,    yong \    zhi -    bu \    zu /    ji \   .


 36
(san -    shi /    liu \    zhang -   ) jiang -    yu \    ***
zhi -,    bi \    gu \    zhang -    zhi -    jiang -    yu \    ruo \  
zhi -,    bi \    gu \    qiang /    zhi -    jiang -    yu \    fei \  
zhi -,    bi \    gu \    xing \    zhi -    jiang -    yu \    qu V  
zhi -,    bi \    gu \    yu V    zhi -   . shi \    wei \    wei -  
ming /   . rou /    ruo \    sheng \    gang -    qiang /   .  yu /  
bu \    ke V    tuo -    yu /    yuan -,    guo /    zhi -    li \    qi \  
bu \    ke V    yi V    shi \    ren /   .


 37
(san -    shi /    qi -    zhang -   ) dao \    chang /    wu /  
wei /,    er /    wu /    bu \    wei /   . hou \    wang /    ruo \  
neng /    shou V    zhi -,    wan \    wu \    jiang -    zi \  
hua \   . hua \    er /    yu \    zuo \,    wu V    jiang -    zhen \  
zhi -    yi V    wu /    ming /    zhi -    ***. wu /    ming /  
zhi -    ***,    fu -    yi \    jiang -    wu /    yu \   . bu \    yu \  
yi V    jing \,    tian -    xia \    jiang -    zi \    ding \   .


 38
(san -    shi /    ba -    zhang -   ) shang \    de /    bu \    de /,  
shi \    yi V    you V    de /   . xia \    de /    bu \    shi -    de /,  
shi \    yi V    wu /    de /  
shang \    de /    wu /    wei /,  
er /    wu /    yi V    wei /   .  xia \    de /    wei /    zhi -,    er /  
you V    yi V    wei /   .  shang \    ren /    wei /    zhi -,    er /  
wu /    yi V    wei /   .  shang \    yi \    wei /    zhi -,    er /  
you V    yi V    wei /   .  shang \    li V    wei /    zhi -,    er /  
mo \    zhi -    ying -,    ze /    rang V    bi \    er /    ***
zhi -   . gu \    shi -    dao \    er /    hou \    de /,    shi -    de /  
er /    hou \    ren /,    shi -    ren /    er /    hou \    yi \,  
shi -    yi \    er /    hou \    li V   . fu -    li V    zhe V,  
zhong -    xin \    zhi -    bo /,    er /    luan \    zhi -  
shou V   . qian /    shi /    zhe V,    dao \    zhi -    hua /,  
er /    yu /    zhi -    shi V   . shi \    yi V    da \    zhang \    fu -  
chu \    qi /    hou \,    bu \    ju -    qi /    bo /    chu \    qi /  
shi /,    bu \    ju -    qi /    hua /   . gu \    qu \    bi V    qu V  
ci V   .


 39
(san -    shi /    jiu V    zhang -   ) xi -    zhi -    de /    yi -  
zhe V   : tian -    de /    yi -    yi V    qing -    di \    de /    yi -  
yi V    nin /    shen /    de /    yi -    yi V    ling /    gu V    de /  
yi -    yi V    ying /    wan \    wu \    de /    yi -    yi V  
sheng -    hou \    wang /    de /    yi -    yi V    wei /    tian -  
xia \    zhen -   . qi /    zhi \    zhi -   . tian -    wu /    yi V  
qing -,    jiang -    kong V    lie \    di \    wu /    yi V  
nin /,    jiang -    kong V    fa -    shen /    wu /    yi V  
ling /,    jiang -    kong V    xie -    gu V    wu /    yi V  
ying /,    jiang -    kong V    *** wan \    wu \    wu /    yi V  
sheng -,    jiang -    kong V    mie /    hou \    wang /    wu /  
yi V    zhen -,    jiang -    kong V    jue /   . gu \    gui \    yi V  
jian \    wei /    ben V,    gao -    yi V    xia \    wei /  
ji -   . shi \    yi V    hou \    wang /    zi \    wei \    gu -    gua V  
bu \    ***. ci V    fei -    yi V    jian \    wei /    ben V  
xie /   ? fei -    hu -   ? gu \    zhi \    yu \    wu /    yu \   . shi \  
gu \    bu \    yu \    *** *** ru /    yu \,    *** *** ru /  
shi /   .


 40
(si \    shi /    zhang -   ) fan V    zhe V    dao \    zhi -  
dong \    ruo \    zhe V    dao \    zhi -    yong \   . tian -  
xia \    wan \    wu \    sheng -    yu /    you V,    you V    sheng -  
yu /    wu /   .


41  
(si \    shi /    yi -    zhang -   ) shang \    shi \    wen /  
dao \,    qin /    er /    xing /    zhi -    zhong -    shi \  
wen /    dao \,    ruo \    cun /    ruo \    wang /    xia \    shi \  
wen /    dao \,    da \    xiao \    zhi -   . bu \    xiao \    bu \  
zu /    yi V    wei /    dao \   . gu \    jian \    yan /    you V  
zhi -   : ming /    dao \    ruo \    mei \    jin \    dao \    ruo \  
tui \    yi /    dao \    ruo \    *** shang \    de /    ruo \  
gu V    guang V    de /    ruo \    bu \    zu /    jian \    de /  
ruo \    tou -    zhi \    zhen -    ruo \    *** da \    bai /  
ruo \    ru V    da \    fang -    wu /    *** da \    qi \    wan V  
cheng /    da \    yin -    xi -    sheng -    da \    xiang \  
wu /    xing /    dao \    yin V    wu /    ming /   . fu -    wei /  
dao \    shan \    dai \    qie V    cheng /   .


 42  
( si \    shi /    er \    zhang -   ) dao \    sheng -    yi -,  
yi -    sheng -    er \,    er \    sheng -    san -,    san -  
sheng -    wan \    wu \   . wan \    wu \    fu \    yin -    er /  
bao \    yang /,    chong -    qi \    yi V    wei /    he /   . ren /  
zhi -    suo V    e \,    wei /    gu -,    gua V    bu \    gu V,    er /  
wang /    gong -    yi V    wei /    cheng -   . gu \    wu \    huo \  
sun V    zhi -    er /    yi \,    huo \    yi \    zhi -    er /  
sun V   . ren /    zhi -    suo V    jiao \,    wo V    yi \    jiao \  
zhi -   . qiang /    liang /    zhe V,    bu \    de /    qi /  
si V   . wu V    jiang -    yi V    wei /    jiao \    fu \   .


 43  
(si \    shi /    san -    zhang -   ) tian -    xia \    zhi -  
zhi \    rou /,    shi /    *** tian -    xia \    zhi -    zhi \  
jian -   . wu /    you V    ru \    wu /    jian -,    wu V    shi \  
yi V    zhi -    wu /    wei /    zhi -    you V    yi \   . bu \    yan /  
zhi -    jiao \,    wu /    wei /    zhi -    yi \,    tian -    xia \  
xi -    ji /    zhi -   .


 44  
(si \    shi /    si \    zhang -   ) ming /    yu V    shen -    shu /  
qin -   ? shen -    yu V    huo \    shu /    duo -   ? de /    yu V  
wang /    shu /    bing \   ? shi \    gu \    shen \    ai \    bi \  
da \    fei \    duo -    cang /    bi \    hou \    wang /   . zhi -   
zu /    bu \    ru V,    zhi -    zhi V    bu \    ***,    ke V    yi V  
chang /    jiu V   .


45
(si \    shi /    wu V    zhang -   ) da \    cheng /    ruo \  
que -,    qi /    yong \    bu \    bi \   . da \    ying /    ruo \  
chong -,    qi /    yong \    bu \    qiong /   . da \    zhi /  
ruo \    qu -,    da \    qiao V    ruo \    zhuo /,    da \    bian \  
ruo \    ***. jing \    sheng \    zao \,    han /    sheng \  
re \   . qing -    jing \    wei /    tian -    xia \    zheng \   .


 46
(si \    shi /    liu \    zhang -   ) tian -    xia \    you V  
dao \,    que \    zou V    ma V    yi V    fen \   . tian -    xia \  
wu /    dao \,    rong /    ma V    sheng -    yu /    jiao -   . huo \  
mo \    da \    yu /    bu \    zhi -    zu /    *** mo \    da \    yu /  
yu \    de /   . gu \    zhi -    zu /    zhi -    zu /    chang /    zu /  
yi V   .


47
(si \    shi /    qi -    zhang -   ) bu \    chu -    hu \,    zhi -  
tian -    xia \    bu \    *** ***,    jian \    tian -    dao \   .
qi /    chu -    mi /    yuan V,    qi /    zhi -    mi /    shao V   .
shi \    yi V    sheng \    ren /    bu \    xing /    er /    zhi -,  
bu \    jian \    er /    ming /,    bu \    wei /    er /    cheng /   .


 48
( si \    shi /    ba -    zhang -   ) wei /    xue /    ri \    yi \,  
wei /    dao \    ri \    sun V   . sun V    zhi -    you \    sun V,  
yi V    zhi \    yu /    wu /    wei /   . wu /    wei /    er /    wu /  
bu \    wei /   . qu V    tian -    xia \    chang /    yi V    wu /  
shi \,    ji /    qi /    you V    shi \,    bu \    zu /    yi V    qu V  
tian -    xia \   .


 49
(si \    shi /    jiu V    zhang -   ) sheng \    ren /    wu /  
chang /    xin -,    yi V    bai V    xing \    xin -    wei /  
xin -   . shan \    zhe V,    wu V    shan \    zhi -    bu \  
shan \    zhe V,    wu V    yi \    shan \    zhi -    de /  
shan \   . xin \    zhe V,    wu V    xin \    zhi -    bu \    xin \  
zhe V,    wu V    yi \    xin \    zhi -    de /    xin \   .  sheng \  
ren /    zai \    tian -    xia \,    *** *** wei /    tian -  
xia \    hun /    qi /    xin -   . bai V    xing \    jie -    zhu \  
qi /    er V    mu \   . sheng \    ren /    jie -    hai /    zhi -   .


50
( wu V    shi /    zhang -   ) chu -    sheng -    ru \  
si V   . sheng -    zhi -    tu /,    shi /    you V    san -    si V  
zhi -    tu /,    shi /    you V    san -   . ren /    zhi -  
sheng -,    dong \    zhi -    yu /    si V    di \,    yi \    shi /  
you V    san -   .  fu -    he /    gu \   ? yi V    qi /    sheng -  
sheng -    zhi -    hou \   . gai \    wen /    shan \    ***
sheng -    zhe V,    lu \    xing /    bu \    yu \    *** hu V,  
ru \    jun -    bu \    bei \    jia V    bing -   . *** wu /    suo V  
tou /    qi /    jiao V,    hu V    wu /    suo V    yong \    qi /  
zhua V,    bing -    wu /    suo V    rong /    qi /    ***. fu -  
he /    gu \   ? yi V    qi /    wu /    si V    di \   .


51   
(wu V    shi /    yi -    zhang -   ) dao \    sheng -    zhi -,  
de /    chu \    zhi -,    wu \    xing /    zhi -,    shi \    cheng /  
zhi -   . shi \    yi V    wan \    wu \    mo \    bu \    zun -    dao \  
er /    gui \    de /   . dao \    zhi -    zun -,    de /    zhi -  
gui \,    fu -    mo \    zhi -    ming \    er /    chang /    zi \  
ran /   . gu \    dao \    sheng -    zhi -,    de /    chu \    zhi -  
chang /    zhi -    yu \    zhi -    ting /    zhi -    du /    zhi -  
yang V    zhi -    fu \    zhi -   . sheng -    er /    bu \    you V,  
wei /    er /    bu \    shi \,    chang /    er /    bu \  
zai V   . shi \    wei \    xuan /    de /   .


52  
(wu V    shi /    er \    zhang -   ) tian -    xia \    you V  
shi V,    yi V    wei /    tian -    xia \    mu V   . ji \    de /    qi /  
mu V,    yi V    zhi -    qi /    zi   . ji \    zhi -    qi /    zi   ,  
fu \    shou V    qi /    mu V,    mei /    shen -    bu \    ***.
sai -    qi /    dui \,    bi \    qi /    men /,    zhong -    shen -  
bu \    qin /   . kai -    qi /    dui \,    ji \    qi /    shi \,  
zhong -    shen -    bu \    jiu \   . jian \    xiao V    yue -  
ming /,    shou V    rou /    yue -    qiang /   . yong \    qi /  
guang -,    fu \    gui -    qi /    ming /   . wu /    yi /    shen -  
***.  shi \    wei /    xi /    chang /   .


53  
(wu V    shi /    san -    zhang -   ) shi V    wo V    jie \    ran /  
you V    zhi -,    xing /    yu /    da \    dao \,    wei /    shi -  
shi \    wei \   . da \    dao \    shen \    yi /,    er /    ren /  
hao V    jing \   . chao /    shen \    chu /,    tian /    shen \  
wu /,    cang -    shen \    xu -    fu /    wen /    cai V,    dai \  
li \    jian \,    yan \    yin V    shi /,    cai /    huo \    you V  
yu /   . shi \    wei \    dao \    ***. fei -    dao \    ye V  
zai -   .


54  
(wu V    shi /    si \    zhang -   ) shan \    jian \    zhe V    bu \  
ba /    shan \    bao \    zhe V    bu \    tuo -   . zi    sun -  
yi V    ji \    si \    bu \    ***. xiu -    zhi -    yu /    shen -,  
qi /    de /    nai V    zhen -    xiu -    zhi -    yu /    jia -,  
qi /    de /    nai V    yu /    xiu -    zhi -    yu /    xiang -,  
qi /    de /    nai V    chang /    xiu -    zhi -    yu /    bang -,  
qi /    de /    nai V    feng -    xiu -    zhi -    yu /    tian -  
xia \,    qi /    de /    nai V    pu V   . gu \    yi V    shen -  
guan -    shen -,    yi V    jia -    guan -    jia -,    yi V  
xiang -    guan -    xiang -,    yi V    bang -    guan -  
bang -,    yi V    tian -    xia \    guan -    tian -  
xia \   . wu V    he /    yi V    zhi -    tian -    xia \    ran /  
zai -   ? yi V    ci V   .


55
(wu V    shi /    wu V    zhang -   ) han /    de /    zhi -    hou \,  
bi V    yu /    chi \    zi   .  du /    chong /    bu \    ***,  
meng V    shou \    bu \    ju \,    *** niao V    bu \  
***. gu V    ruo \    jin -    rou /    er /    wo \    gu \   . wei \  
zhi -    *** mu V    zhi -    he /    er /    quan /    zuo \,  
jing -    zhi -    zhi \    ye V   . zhong -    ri \    hao \    er /  
bu \    ka -,    he /    zhi -    zhi \    ye V   .  zhi -    he /    yue -  
chang /    zhi -    chang /    yue -    ming /    yi \    sheng -  
yue -    xiang /    xin -    shi V    qi \    yue -  
qiang /   . wu \    zhuang \    ze /    lao V,    wei \    zhi -  
bu \    dao \   . bu \    dao \    zao V    yi V   .


56
(wu V    shi /    liu \    zhang -   ) zhi -    zhe V    bu \    yan /,  
yan /    zhe V    bu \    zhi -   . sai -    qi /    dui \,    bi \    qi /  
men /    *** qi /    ***,    jie V    qi /    fen -,    he /    qi /  
guang -,    tong /    qi /    chen /,    shi \    wei \    xuan /  
tong /   . gu \    bu \    ke V    de /    er /    qin -    bu \    ke V  
de /    er /    shu -    bu \    ke V    de /    er /    li \    bu \    ke V  
de /    er /    hai \    bu \    ke V    de /    er /    gui \    bu \  
ke V    de /    er /    jian \   . gu \    wei /    tian -    xia \  
gui \   .


57
(wu V    shi /    qi -    zhang -   ) yi V    zheng \    zhi \  
guo /,    yi V    qi /    yong \    bing -,    yi V    wu /    shi \  
qu V    tian -    xia \   . wu V    he /    yi V    zhi -    qi /    ran /  
zai -   ? yi V    ci V   : tian -    xia \    duo -    ji \    hui \,  
er /    min /    mi /    pin /    min /    duo -    li \    qi \,    guo /  
jia -    zi -    hun -    ren /    duo -    *** qiao V,    qi /  
wu \    *** qi V    fa V    ling \    zi -    zhang -,    dao \  
zei /    duo -    you V   . gu \    sheng \    ren /    yun /   : wo V  
wu /    wei /,    er /    min /    zi \    hua \    wo V    hao V  
jing \,    er /    min /    zi \    zheng \    wo V    wu /    shi \,  
er /    min /    zi \    fu \    wo V    wu /    yu \,    er /    min /  
zi \    ***.


58
(wu V    shi /    ba -    zhang -   ) qi /    zheng \    men \  
men \,    qi /    min /    *** *** qi /    zheng \    cha /  
cha /,    qi /    min /    que -    que -   . huo \    *** fu /  
zhi -    suo V    yi V    fu /    *** huo \    zhi -    suo V    fu /   .
shu /    zhi -    qi /    ji /   ? qi /    wu /    zheng \   ? zheng \  
fu \    wei /    qi /,    shan \    fu \    wei /    yao -   . ren /  
zhi -    mi -,    qi /    ri \    gu \    jiu V   . shi \    yi V  
sheng \    ren /    fang -    er /    bu \    ge -,    lian /    er /  
bu \    ***,    zhi /    er /    bu \    si \,    guang -    er /    bu \  
***.


59
(wu V    shi /    jiu V    zhang -   ) zhi \    ren /    shi \  
tian -,    mo \    ruo \    qiang /   . fu -    wei /    qiang /,  
shi \    wei \    zao V    fu /    zao V    fu /    wei \    zhi -  
zhong \    ji -    de /   . zhong \    ji -    de /    ze /    wu /    bu \  
ke \    wu /    bu \    ke \    ze /    mo \    zhi -    qi /    ji /   . mo \  
zhi -    qi /    ji /,    ke V    yi V    you V    guo /    you V    guo /  
zhi -    mu V,    ke V    yi V    chang /    jiu V   . shi \    wei \  
shen -    gen -    gu \    ***,    chang /    sheng -    jiu V  
shi \    zhi -    dao \   .


60
(liu \    shi /    zhang -   ) zhi \    da \    guo /    ruo \  
peng -    xiao V    xian -   . yi V    dao \    *** tian -  
xia \,    qi /    gui V    bu \    shen /   . fei -    qi /    gui V  
bu \    shen /,    qi /    shen /    bu \    shang -    ren /   . fei -  
qi /    shen /    bu \    shang -    ren /,    sheng \    ren /    yi \  
bu \    shang -    ren /   . fu -    liang V    bu \    xiang -  
shang -,    gu \    de /    jiao -    gui -    yan -   .


61  
(liu \    shi /    yi -    zhang -   ) da \    guo /    zhe V    xia \  
liu /,    tian -    xia \    zhi -    jiao -   . tian -    xia \  
zhi -    ***,    *** chang /    yi V    jing \    sheng \    mu V,  
yi V    jing \    wei /    xia \   . gu \    da \    guo /    yi V    xia \  
xiao V    guo /,    ze /    qu V    xiao V    guo /    xiao V    guo /  
yi V    xia \    da \    guo /,    ze /    qu V    da \    guo /   . gu \  
huo \    xia \    yi V    qu V,    huo \    xia \    er /    qu V   . da \  
guo /    bu \    guo \    yu \    jian -    chu \    ren /    xiao V  
guo /    bu \    guo \    yu \    ru \    shi \    ren /   . fu -  
liang V    zhe V    ge \    de /    suo V    yu \,    da \    zhe V    yi  
wei /    xia \   .


62
( liu \    shi /    er \    zhang -   ) dao \    zhe V    wan \    wu \  
zhi -    ao \   . shan \    ren /    zhi -    bao V,    bu \    shan \  
ren /    zhi -    suo V    bao V   . mei V    yan /    ke V    yi V  
shi \    zun -    mei V    xing /    ke V    yi V    jia -  
ren /   . ren /    zhi -    bu \    shan \,    he /    qi \    zhi -  
you V   ? gu \    li \    tian -    zi   ,    zhi \    san -    gong -,  
sui -    you V    gong -    bi \    yi V    xian -    si \    ma V,    bu \  
ru /    zuo \    jin \    ci V    dao \   . gu V    zhi -    suo V    yi V  
gui \    ci V    dao \    zhe V    he /   ?  bu \    yue -   : yi V  
qiu /    de /,    you V    zui \    yi V    mian V    xie /   ? gu \  
wei /    tian -    xia \    gui \   .


63  
(liu \    shi /    san -    zhang -   ) wei /    wu /    wei /,  
shi \    wu /    shi \,    wei \    wu /    wei \   .  da \    xiao V  
duo -    shao V    bao \    yuan \    yi V    de /   .  tu /    nan /  
yu /    qi /    yi \,    wei /    da \    yu /    qi /    xi \    tian -  
xia \    nan /    shi \,    bi \    zuo \    yu /    yi \    tian -  
xia \    da \    shi \,    bi \    zuo \    yu /    xi \   . shi \    yi V  
sheng \    ren /    zhong -    bu \    wei /    da \,    gu \    neng /  
cheng /    qi /    da \   . fu -    qing -    nuo \    bi \    gua V  
xin \    duo -    yi \    bi \    duo -    nan /   shi \    yi V  
sheng \    ren /    you /    nan /    zhi -,    gu \    zhong -    wu /  
nan /    yi V   .


64  
(liu \    shi /    si \    zhang -   ) qi /    an -    yi \    chi /  
qi /    wei \    zhao \    yi \    mou /    qi /    cui \    yi \  
pan \    qi /    wei -    yi \    san \   . wei /    zhi -    yu /  
wei \    you V,    zhi \    zhi -    yu /    wei \    luan \   . he /  
bao \    zhi -    mu \    sheng -    yu /    hao /    mo \    jiu V  
ceng /    zhi -    tai /    qi V    yu /    lei V    tu V    qian -  
li V    zhi -    xing /    shi V    yu /    zu /    xia \   .  wei /  
zhe V    bai \    zhi -,    zhi /    zhe V    shi -    zhi -   .  shi \  
yi V    sheng \    ren /    wu /    wei /,    gu \    wu /    bai \  
wu /    zhi /,    gu \    wu /    shi -   . min /    zhi -    cong /  
shi \,    chang /    yu /    ji -    cheng /    er /    bai \  
zhi -   . shen \    zhong -    ru /    shi V,    ze /    wu /    bai \  
shi \   . shi \    yi V    sheng \    ren /    yu \    bu \    yu \,  
bu \    gui \    nan /    de /    zhi -    huo \    xue /    bu \  
xue /,    fu \    zhong \    ren /    zhi -    suo V    guo \,    yi V  
fu V    wan \    wu \    zhi -    zi \    ran /    er /    bu \    gan V  
wei /   .


65
( liu \    shi /    wu V    zhang -   ) gu V    zhi -    shan \  
wei /    dao \    zhe V,    fei -    yi V    ming /    min /,  
jiang -    yi V    yu /    zhi -   . min /    zhi -    nan /    zhi \,  
yi V    qi /    zhi \    duo -   . gu \    yi V    zhi \    zhi \    guo /,  
guo /    zhi -    zei /    bu \    yi V    zhi \    zhi \    guo /,  
guo /    zhi -    fu /   . zhi -    ci V    liang V    zhe V,    yi \  
ji -    shi \   . chang /    zhi -    ji -    shi \,    shi \    wei \  
xuan /    de /   . xuan /    de /    shen -    yi V,    yuan V    yi V   !
yu V    wu \    fan V    yi V,    ran /    hou \    nai V    zhi \    da \  
shun \   .


66
(liu \    shi /    liu \    zhang -   ) jiang -    hai V    zhi -  
suo V    yi V    neng /    wei /    bai V    gu V    wang /    zhe V,  
yi V    qi /    shan \    xia \    zhi -   . gu \    neng /    wei /  
bai V    gu V    wang /   . shi \    yi V    yu \    shang \    min /,  
bi \    yi V    yan /    xia \    zhi -    yu \    xian -    min /,  
bi \    yi V    shen -    hou \    zhi -   . shi \    yi V    sheng \  
ren /    chu \    shang \,    er /    min /    bu \    zhong \  
chu \    qian /,    er /    min /    bu \    hai \   . shi \    yi V  
tian -    xia \    le \    tui -,    er /    bu \    yan \   . yi V    qi /  
bu \    zheng -   .  gu \    tian -    xia \    mo \    neng /    yu V  
zhi -    zheng -   .


67
( liu \    shi /    qi -    zhang -   ) tian -    xia \    jie -  
wei \    wo V   : dao \    da \    si \    bu \    xiao \   . fu -    wei /  
da \,    gu \    si \    bu \    xiao \   . ruo \    xiao \,    jiu V  
yi V    qi /    xi \    ye V    fu -   . wo V    you V    san -    bao V,  
chi /    er /    bao V    zhi -   . yi -    yue -    ci /    er \    yue -  
jian V    san -    yue -    bu \    gan V    wei /    tian -    xia \  
xian -   . ci /,    gu \    neng /    yong V    jian V,    gu \  
neng /    guang V    bu \    gan V    wei /    tian -    xia \  
xian -,    gu \    neng /    cheng /    qi \    chang /   . jin -  
she V    ci /    qie V    yong V,    she V    jian V    qie V  
guang V,    she V    hou \    qie V    xian -,    si V    yi V   ! fu -  
ci /,    yi V    zhan \    ze /    sheng \,    yi V    shou V    ze /  
gu \   .  tian -    jiang -    jiu \    zhi -,    yi V    ci /    wei \  
zhi -   .


68
(liu \    shi /    ba -    zhang -   ) shan \    wei /    shi \  
zhe V    bu \    wu V    shan \    zhan \    zhe V    bu \    nu \  
shan \    sheng \    di /    zhe V    bu \    yu V    shan \    yong \  
ren /    zhe V    wei /    zhi -    xia \   . shi \    wei \    bu \  
zheng -    zhi -    de /    shi \    wei \    yong \    ren /    zhi -  
li \    shi \    wei \    pei \    tian -    zhi -    ji /   .


69
(liu \    shi /    jiu V    zhang -   ) yong \    bing -    you V  
yan /   : wu V    bu \    gan V    wei /    zhu V,    er /    wei /  
ke \    bu \    gan V    jin \    cun \,    er /    tui \  
chi V   . shi \    wei \    xing /    wu /    xing /    rang V    wu /  
bi \    *** wu /    di /    zhi /    wu /    bing -   . huo \    mo \  
da \    yu /    qing -    di /   .  qing -    di /    ji -    sang \  
wu V    bao V   . gu \    kang \    bing -    xiang -    jia -,    ai -  
zhe V    sheng \    yi V   .


70
(qi -    shi /    zhang -   ) wu V    yan /    shen \    yi \    zhi -,  
shen \    yi \    xing /   . tian -    xia \    mo \    neng /  
zhi -,    mo \    neng /    xing /   . yan /    you V    zong -,  
shi \    you V    jun -   . fu -    wei /    wu /    zhi -,    shi \  
yi V    bu \    wo V    zhi -   . zhi -    wo V    zhe V    xi -,    ze /  
wo V    zhe V    gui \   . shi \    yi V    sheng \    ren /    bei \  
he \    huai /    yu \   .


71  
(qi -    shi /    yi -    zhang -   ) zhi -    bu \    zhi -  
shang \    bu \    zhi -    zhi -    bing \   . fu -    wei /  
bing \    bing \,    shi \    yi V    bu \    bing \   . sheng \  
ren /    bu \    bing \,    yi V    qi /    bing \    bing \   . shi \  
yi V    bu \    bing \   .


72  
(qi -    shi /    er \    zhang -   ) min /    bu \    wei \    wei -,  
ze /    da \    wei -    zhi \   . wu /    xia /    qi /    suo V    ju -,  
wu /    yan \    qi /    suo V    sheng -   .  fu -    wei /    bu \  
yan \,    shi \    yi V    bu \    yan \   .  shi \    yi V    sheng \  
ren /    zi \    zhi -,    bu \    zi \    jian \    zi \    ai \,    bu \  
zi \    gui \   . gu \    qu \    bi V    qu V    ci V   .


73  
(qi -    shi /    san -    zhang -   ) yong V    yu /    gan V    ze /  
sha -    yong V    yu /    bu \    gan V    ze /    huo /   . ci V  
liang V    zhe V,    huo \    li \    huo \    hai \   . tian -  
zhi -    suo V    e \,    shu /    zhi -    qi /    gu \   ? shi \    yi V  
sheng \    ren /    you /    nan /    zhi -   .  tian -    zhi -  
dao \    bu \    zheng -    er /    shan \    sheng \,    bu \    yan /  
er /    shan \    ying -,    bu \    zhao -    er /    zi \    lai /,  
*** ran /    er /    shan \    mou /   . tian -    wang V    ***
***,    shu -    er /    bu \    shi -   .


74  
(qi -    shi /    si \    zhang -   ) min /    bu \    wei \    si V,  
nai \    he /    yi V    si V    ju \    zhi -   ?  ruo \    shi V    min /  
chang /    wei \    si V,    er /    wei /    qi /    zhe V,    wu V  
de /    zhi /    er /    sha -    zhi -,    shu /    gan V   ? chang /  
you V    si -    sha -    zhe V    sha -   . fu -    dai \    si -    sha -  
zhe V    sha -,    shi \    wei \    dai \    da \    jiang \  
zhuo -   . fu -    dai \    da \    jiang \    zhuo -    zhe V,    xi -  
you V    bu \    shang -    qi /    shou V    yi V   .


75
(qi -    shi /    wu V    zhang -   ) min /    zhi -    ji -,    yi V  
qi /    shang \    shi /    shui \    zhi -    duo -   . shi \    yi V  
ji -   . min /    zhi -    nan /    zhi \,    yi V    qi /    shang \  
zhi -    you V    wei /   . shi \    yi V    nan /    zhi \   . min /  
zhi -    qing -    si V,    yi V    qi /    shang \    qiu /    sheng -  
zhi -    hou \   . shi \    yi V    qing -    si V   .  fu -    wei /  
wu /    yi V    sheng -    wei /    zhe V,    shi \    xian /    yu /  
gui \    sheng -   .


76
(qi -    shi /    liu \    zhang -   ) ren /    zhi -    sheng -  
ye V,    rou /    ruo \    qi /    si V    ye V,    jian -  
qiang /   . cao V    mu \    zhi -    sheng -    ye V,    rou /  
cui \    qi /    si V    ye V,    ku -    gao V   . gu \    jian -  
qiang /    zhe V    si V    zhi -    tu /,    rou /    ruo \    zhe V  
sheng -    zhi -    tu /   . shi \    yi V    bing -    qiang /,  
ze /    mie /    mu \    qiang /,    ze /    zhe /   .  qiang /  
da \    chu \    xia \,    rou /    ruo \    chu \    shang \   .


77
(qi -    shi /    qi -    zhang -   ) tian -    zhi -    dao \,    qi /  
you /    zhang -    gong -    yu V   ? gao -    zhe V    yi \    zhi -,  
xia \    zhe V    ju V    zhi -    you V    yu /    zhe V    sun V  
zhi -,    bu \    zu /    zhe V    bu V    zhi -   . tian -    zhi -  
dao \,    sun V    you V    yu /    er /    bu V    bu \    zu /   .  ren /  
zhi -    dao \,    ze /    bu \    ran /,    sun V    bu \    zu /    yi V  
feng \    you V    yu /   . shu /    neng /    you V    yu /    yi V  
feng \    tian -    xia \   ? wei /    you V    dao \    zhe V   .
shi \    yi V    sheng \    ren /    wei /    er /    bu \    shi \,  
gong -    cheng /    er /    bu \    chu \   . qi /    bu \    yu \  
jian \    xian /    xie /   !


78
(qi -    shi /    ba -    zhang -   ) tian -    xia \    mo \    rou /  
ruo \    yu /    shui V,    er /    gong -    jian -    qiang /  
zhe V,    mo \    zhi -    neng /    sheng \   . yi V    qi /    wu /  
yi V    yi \    zhi -   . ruo \    zhi -    sheng \    qiang /,  
rou /    zhi -    sheng \    gang -   . tian -    xia \    mo \    bu \  
zhi -,    mo \    neng /    xing /   . shi \    yi V    sheng \  
ren /    yun /   : shou \    guo /    zhi -    ***,    shi \    wei \  
she \    ji \    zhu V    shou \    guo /    zhi -    bu \    xiang /,  
shi \    wei /    tian -    xia \    wang /   . zheng \    yan /  
ruo \    fan V   .


79
(qi -    shi /    jiu V    zhang -   ) he /    da \    yuan \,    bi \  
you V    yu /    yuan \   . an -    he /    yi V    wei /    shan \   ?
shi \    yi V    sheng \    ren /    zhi /    zuo V    qi \,    er /  
bu \    ze /    yu /    ren /   . you V    de /    si -    qi \,    wu /  
de /    si -    che \   . tian -    dao \    wu /    qin -,    chang /  
yu V    shan \    ren /   .


80
(ba -    shi /    zhang -   ) xiao V    guo /   ! gua V    min /   !
shi V    you V    shi /    bo /    zhi -    qi \,    er /    bu \  
yong \    shi V    min /    zhong \    si V,    er /    bu \    yuan V  
tu /   . sui -    you V    zhou -    yu /,    wu /    suo V    cheng \  
zhi -    sui -    you V    jia V    bing -,    wu /    suo V    chen /  
zhi -   . shi V    ren /    fu \    jie /    sheng /    er /    yong \  
zhi -   . gan -    qi /    shi /,    mei V    qi /    fu /,    an -    qi /  
ju -,    le \    qi /    su /   .  lin /    guo /    xiang -    wang \,  
ji -    quan V    zhi -    sheng -    xiang -    wen /,    min /  
zhi \    lao V    si V    bu \    xiang -    wang V    lai /   .


81  
(ba -    shi /    yi -    zhang -   ) xin \    yan /    bu \    mei V,  
mei V    yan /    bu \    xin \   . shan \    zhe V    bu \    bian \,  
bian \    zhe V    bu \    shan \   . zhi -    zhe V    bu \    bo /,  
bo /    zhe V    bu \    zhi -   . sheng \    ren /    bu \    ji -,  
ji \    yi V    wei /    ren /    ji V    yu \    you V,    ji \    yi V  
yu V    ren /    ji V    yu \    duo -   . tian -    zhi -    dao \,  
li \    er /    bu \    hai \    sheng \    ren /    zhi -    dao \,  
wei /    er /    bu \    zheng -   . 

(c) DDr. Michael Reinprecht